Stanovy České tábornické unie

Čl. 1 – Obecná ustanovení

§1) Tábornictví je zájmové hnutí orientující se naživot v přírodě, poznávání přírody, její aktivní ochranu a s tím spojené tábornické dovednosti a sportovní vyžití v přírodě. Rozvíjí pozitivní vlastnosti člověka.

§2) Česká Tábornická Unie (dále jen ČTU) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé, hlásící se k poslání České Tábornické Unie.Česká Tábornická Unie navazuje na činnost svých předchůdců, z nichžza sobě nejbližší považuje historické trampské hnutí a organizace hlásící se k myšlenkám Lesní moudrosti.

§3) K zajištění účelu, pro který byla Česká Tábornická Unie zřízena, může vyvíjet podnikatelskou činnost, zejména v následujících oblastech podnikání:

 • ubytovací služby,
 • reklamní a propagační činnost,
 • nákup a prodej zboží,
 • nakladatelská činnost,
 • školící a vzdělávací činnost,
 • nájem a pronájem nebytových prostor a objektů.

Získané finanční prostředky budou využívány pro rozvoj organizace.

§4) Sídlo České Tábornické Unie je v Praze 10, Kazašská 6 a její působnost je vymezena územím České republiky.

§5) Česká Tábornická Unie vytváří optimální podmínky pro účelné využívání a údržbu stávajících materiálních prostředků a jejich rozšiřování.

§6) ČTU vhodnými formami a prostředky společenského působení přispívá k rozvoji své členské základny a vytváří organizační, ekonomické a právní předpoklady pro svůj rozvoj.

§7) ČTU spolupracuje s ostatními organizacemi při všestranném rozvoji společnosti a prosazuje zájmy ČTU u státních orgánů a institucí.

§8) ČTU koordinuje činnost svých organizačníchčlánků, podporuje a prosazuje akce na veřejnosti, zabývá se propagačními, reklamními, edičními a jinými činnostmi podporujícími rozvoj ČTU.

§9) ČTU poskytuje služby pro své členy a organizačníčlánky v souladu s právními normami.

§10) ČTU rozvíjí vzájemné vztahy s mezinárodními organizacemi, podle potřeb členů.

Čl. 2 – Členství v ČTU

§1) Nabytí členství

Členem ČTU se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník. Členství je individuální. Výrazem členství v ČTU je platný členský průkaz.

§2) Ukončení členství

 • vystoupením z ČTU
 • vyloučením z ČTU – v případě hrubého porušení zájmů ČTU. Vyloučit má právo Velká rada, Nejvyšší rada a sněm ČTU. Vyloučení z ČTU je nutno dát na vědomí všem Velkým radám prostřednictvím Nejvyšší rady.
 • projeveným nezájmem o další členství v ČTU spočívajícím v nezaplacení členských příspěvků do konce I. čtvrtletí následujícího roku.

§3) Pozastavení členství

Členství v ČTU se pozastavuje po dobu odvolacího řízení proti vyloučení z ČTU.

§4) Registrace členů je určena pro vnitřní potřebu organizace a rady obou stupňů jsou povinny chránit ji před zneužitím.

Čl. 3 – Práva a povinnosti člena ČTU

§1) Člen ČTU má právo:

 • zvolit si oblast,
 • používat symboliku ČTU,
 • užívat zařízení ČTU a výhod, které ČTU svým členům poskytuje, být informován o činnosti ČTU,
 • obracet se na orgány ČTU s návrhy souvisejícími s činností ČTU a osobními žádostmi,
 • být přítomen všem jednáním, řešícím jeho návrhy a žádosti, rovněž i stížnosti a opatření týkající se jeho osoby,
 • volit od 15 let a být volen od 18 let do orgánů ČTU,
 • být uvolněn na vlastní žádost z funkcí v ČTU.

§2) Člen ČTU je povinen:

 • dodržovat stanovy ČTU,
 • platit členský příspěvek,
 • chránit a pečovat o společný majetek ČTU,
 • vykonávat zodpovědně funkce v ČTU, do kterých byl zvolen a které přijal.

Čl. 4 – Organizační výstavba

§1) Tábornické kluby a trampské osady jsou základními organizačními jednotkami ČTU, ve kterých se sdružují členové nebo skupiny členů. Základní organizační jednotky ČTU mohou nabýt právní subjektivitu při splnění předepsaných podmínek a dodržení počtu nejméně 5 členů, z toho 3 starší 18 let.

§2) Oblasti ČTU jsou územní celky, sdružující samotáře, kluby a osady na základě společných zájmů, vyplývajících z charakteru činnosti a zvláštnosti oblasti. Ustavení oblasti, případnějejí zrušení schvaluje Nejvyšší rada.

§3) Česká tábornická unie (zkráceně ČTU) zřizuje organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem s názvem„Česká Tábornická Unie“ a specifikací jednotky a lokality. Tyto jednotky se stávají právnickými osobami.

 • Organizačními jednotkami ČTU jsou:
 • Velké rady (též zkratka VR),
 • Trampské osady (označovány též ve zkratce T.O. nebo zkráceně osady),
 • Tábornické kluby (označovány též ve zkratce T.K. nebo zkráceně kluby),

Statutárním zástupcem organizační jednotky je náčelník nebo jím písemně zmocněný zástupce. Právní subjektivitu lze organizační jednotce odejmout v souladu se směrnicemi ČTU.

Čl. 5 – Orgány ČTU

§1) Nejvyšším orgánem ČTU je sněm ČTU. Je svoláván v období dvou let nebo na požádání 3/5 členů nebo 3/5 Velkých rad oblastí. Řeší zásadní problémy a stanoví zaměření činnosti ČTU, volí náčelníka ČTU, místonáčelníky a revizora ČTU. Statutárními zástupci organizace jsou náčelník a místonáčelníci ČTU.

§2) Nejvyšším orgánem ČTU mezi sněmy je Nejvyšší rada. Skládá se z náčelníka, místonáčelníků a zástupcůdelegovaných jednotlivými oblastmi. Řeší problémy činnosti ČTU v souladu s dokumenty přijatými sněmem ČTU. Schvaluje vedoucího ústředí. Zřizuje pro potřebu organizace administrativní centrum, ústředí ČTU, které vytváří podmínky pro činnost ČTU. Jménem NR ČTU jedná náčelník nebo jeden z místonáčelníků.

§3) Revizor ČTU zabezpečuje revizní činnost na úrovni Nejvyšší rady. Řídí činnost revizní skupiny, složené ze zástupcůjmenovaných oblastmi.

§4) Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti je sněm oblasti. Je svoláván v období dvou let nebo na požádání 3/5 členů, či 3/5 VR oblastí. Řeší zásadní problémy a stanoví zaměření činnosti v oblasti, volí náčelníka oblasti, místonáčelníky, revizora a náhradníka, zástupce do Nejvyšší rady. Určuje složení VR.

§5) Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti mezi sněmy je Velká rada. Řeší problémy činnosti ČTU v oblasti v souladu s dokumenty přijatými sněmem oblasti. Jejím jménem jedná náčelník a v jeho nepřítomnosti místonáčelník.

§6) Revizor oblasti zabezpečuje revizní činnost na úrovni VR.

§7) Rady obou stupňů zastávají funkci reprezentační, organizační a metodickou. Rady musí respektovat mnohotvárnost forem a pravidel vnitřního života klubů, osad a samotářů.

§8) Velké rady mohou kooptovat nového člena se souhlasem jeho klubu, osady, a to do l/3 celkového počtu členů Velké rady. V období mezi sněmy v případě nutnosti volí nové zástupce do Nejvyšší rady Velká rada.

§9) Nejvyšší rada ČTU má právo v době mezi sněmy pověřit funkcí statutárního zástupce kteréhokoliv člena ČTU pro případ, že dosavadní statutární zástupce není způsobilý nadále svoji funkci vykonávat. O tomto opatření rozhoduje Nejvyšší rada 2/3 většinou svých členů.

Čl. 6 – Právní subjektivita

§1) Právními subjekty v České Tábornické Unii je ze zákona sama ČTU jako občanské sdružení, Nejvyšší rada, Velké rady a organizační jednotky zřízené podle čl. 4 §3 Stanov.

Čl. 7 – Programové zaměření

§1) Stanovení programového zaměření přísluší sněmu ČTU, jeho rozpracování Nejvyšší radě.

§2) V rámci ČTU mohou pořádat činnost s dětmi do 18 let výhradně osoby, které prokáží svoji způsobilost podle podmínek stanovených Nejvyšší radou – Směrnice o kvalifikačních zkouškách.

Čl. 8 – Znak a symbolika

§1) ČTU má jednotný znak pro všechny organizační formy, který je výrazem hlavní myšlenky tábornictví. Tvoří ho stylizovaný znak lesní moudrosti – terč barvy bílé, elipsového tvaru ve vodorovné poloze podle osy, s bizoními rohy černé barvy, uprostřed terče je písmeno U bleděmodré barvy. Okraje písmene U přesahují vlastní terčo šířku písmene. Lemování je zlatožluté barvy.

§2) Vlajka ČTU může mít obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar, vždy zelené barvy. Obdélník má poměr stran 2:3. Uprostřed je umístěn na obou stranách znak ČTU. Trojúhelník je rovnoramenný a má poměr šířky k výšce 2:3. V průsečíku os úhlů je umístěn znak ČTU.

§3) Kluby a osady zpravidla užívají svoji vlastní symboliku.

§4) Grafické znázornění znaku a symboliky ČTU je uvedeno v příloze Stanov.

Čl. 9 – Majetek a hospodaření

§1) Majetek ČTU tvoří majetek nemovitý, movitý a finanční prostředky.

§2) Hospodaření se řídí „Směrnicemi pro hospodaření ČTU“, vycházejícími z obecně platných zásad a legislativních úprav. Schválení těchto směrnic přísluší Nejvyšší radě.

§3) Výši ročního členského příspěvku pro všechnyčleny ČTU stanoví Nejvyšší rada. Určení výše členských příspěvkůzákladní organizační složky je plně v její dispozici.

§4) Revizi hospodaření zajišťují revizoři rad všech stupňů.

§5) Majetek a hospodaření klubů a osad nepodléhají kontrole orgánů ČTU, s výjimkou majetku předaného jim do užívání a finančních dotací poskytnutých prostřednictvím ČTU.

§6) ČTU neodpovídá za závazky základních organizačních složek s právní subjektivitou a základní organizační složky neodpovídají za závazky ČTU.

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

§1) Změny a doplňky Stanov ČTU je oprávněn provádět jen sněm ČTU.

§2) ČTU zaniká, usnese-li se na tom 75% všech zástupcůoblastí, delegovaných na sněm ČTU, nebo má-li ČTU méně než5 členů.

§3) V případě zániku ČTU rozhodne sněm o majetkovém vypořádání a uložení archivního materiálu.

§4) Tyto Stanovy byly schváleny sněmem ČTU dne 9. 9. 2000 a podléhají registraci Ministerstva vnitra ČR. Dnem registrace nabývá toto znění Stanov účinnosti.

Slunečná Paseka, 9. září 2000
Sněm České Tábornické Unie

Pozn: Přílohu ke Stanovám obsahující grafické zobrazení symboliky ČTU najdete v části symbolika na stránkách ČTU www.tabornici.cz


Kontakt

D.T.K. POUTNÍCI Praha

Pomněnková 1373
Praha 10
106 00


737 485 893


PODPORUJÍ NÁS:

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.